Kamis, 19 Januari 2012

KUMPULAN PUISI KOMPLIT

AKI JEUNG BALON
Umurna sawelas taun kira-kira
Na tonggongna buntelan ku samping beureum
Kopĕahna buludru belel henteu coplok
Kawas tibra sisi balong ngagoletak
Irungna, biwirna, ramo-ramona jeung dampal sukuna
Geulang karet dina pigeulangan leungeun kenca
Na sukuna aya patlot solobong awi
Deukeut kuciat bukuna pabalatak
Umurna sawelas taun kira-kira
Awakna sehat parangi marahmay
Ngan lebah igana deudeuh
Bajuna rangsak
Taya anu nangenan kahalang daun taleus
Kawas ngimpi sisi balong, deudeuh
Bukuna dibungkusan ku keretas endog beureum
Tanah air kita, kapunyaan Tata kelas lima A
Umurna sawelas taun kira-kira
Kawas tibra sisi balong ngagoletak
Teu kadenge manuk sapu noroweco na regang tangkal harendong
Deukeut kuciat, deudeuh
Buku-bukuna pabalatak

GEREM
Sanajan dibekem
Masih bisa ngagerem
Gerem leuwih rosa
Batan heurasna carita
Sanajan ditemprang
ditengkas
kuda-kuda istiqomah
nanceb
dipaseuk alif mim kalimah syahadah
nu dijadikeun kana embun-embunan
mangsa waruga, anyar
pinanggih jeung alam pawayangan
kakawasaan bisa nandasa raga
ngakaya jiwa
tapi mo bisa ngagunasika pikiran mardika:
rohna ngalalana, nyusupkeun
geter hatĕ geter sungapan kamanusaan
kana
unggal sungsum
unggal renghapan
hiji ditandasa
mangyuta ganti
antri
ngeupeul peureup nembang durma
nyingraykeun kapetengan

RUHAK
Geuning anjeun lir arjuna sasab
Mentangkeun rěwuan jamparing
nu kapentang lir di usap angin
Sumilir serah bongkokan
Geuning anjeun lir arjuna kasmaran
Ngiceupan rewuan bidadari
Nu kabandang kumalayang
Katiruk ati
Geuning anjeun lir arjuna ědan
Malati ladang metik terus dijeuwang
Aing lain aswatama sumegruk
Bima nu siap padungdung ngababuk jajantung

DI IMAH LEUTIK NU MENCIL
Di imah leutik nu mencil
Hirup sorangan
Dibaturan gunung
Dihibur eurih
Sepi nu ngageuing
Seuneu ngěntab peuting
Ngobrol jeung angin
Pahibut jeung abrulan manuk
Nyidik-nyidik batu bangun hanjelu
Nasib, nasib meruhkeun diri
Saendeng-endeng
Sora sapatu nincak kalakay garing
Boa aya nu mawa kisa
Dieusi hasil tataněn
Tapi ngan kalangkangna nu ngaliwat
Ngan angin nu nepakan janděla
Daun nu muguran balas cumalimba
Nyaritakeun musim nu teu pasti
Atawa langit un měh asing
Cai di wahangan kari urutna
Balikkeun kokocoran kana kendi
Urang bedahkeun jajantung
Geusan maseuhan lahan nu anyar
Sorangan

DI HIJI LEUWEUNG GELENDEGAN
Aya tulang nyangsang na dahan, deudeuh
Sěsa raga arucutan
Langlayangan teu kapuluk teu karucu
Di hiji leuweung geledagan
Tangkorěkna diranggeum areuy, deudeuh
Topi waja bangkarak tadah cihujan
Bedil, sekin ngarumpuyuk lumpuh
Di hiji leuweung geledegan
Kamana pasukan tambur
Ilharna jajap ka basisir kubur
Teu muni rampak těmbak kahormatan
Di hiji leuweung geledegan
Jueng lahanna di taman pahlawan, deudeuh
Aya nu ngali nu ngandih
Běh ngaranna dina daftar kapanggih
Diěmbohan catetan ilang raratan

TUTUT RENTAL NA KALANGKANG LANGIT
Laleumpang tina galengan
Galeng hipu kakara anyar mopokan
Bancèt rajleng na titincakan
Laluncat, mebes kana leutak sawah
Bèak sawah, gok tepung jeung wahangan
Bras-brus mandi
Silihsimbeuh
Suka seuri gogonjakan

SURAT TI NANDANG
Jalan ka imahna, tingjarentul
batu koral batu taringgul
Diburuan kembang srangĕngĕ
leumih keri batan nu ligar na hatĕ
Ayeuna urang ukur dĕdĕngĕeun
hariring alon nu hideng santen
Ayeuna urang ukur deungdeuleueun
imut leleb nu ngageterkeun angen
Mun ngahaja nganjang deui
ting mihareup aya koran pabalatak
Buku-buku diampihkeun kana laci
lantaran manĕhna geus mangku budak

TUKEURAN IUE SAJAK
Tukeuran ieu sajak
kusalambar simbut atawa samak saheulay
heug rungkupkeun ka barudak anu teu kaburu heuay
patinggolépak dina trotoar
Tukeuran ieu sajak
ku béas wuluh atawa heucak
heug sidkahkeun ka nu haropak
anu marangkuk di saung atawa di kolong sasak
Tukeuran ieu sajak
ku sababaraha siki pélor
heug témbakkeun kana genggerong koruptor manipulator
sina enya kalojor
Tukeuran ieu sajak
ku beubeutian tina kalbu anu rido
keur nyebor anu balangsak
(Lamun teu kitu sasaak)

TANJUNGKERTA
Mĕgana, eulueh ku suci putih
Turun nyium embun-embunan gunung nu ngalamuk
Umpalan di sawah parĕ keur namprak
Di kolong, dina balong tinggulusur lauk
Kalapa saparat-parat tambakan leubuet ku buah
Peuteuy, jeruk, kadu, meureuhpeuy ngan kari tanggah
Tinggolontor cipancuran, kulinduk di jero tajug
Aya ku tengtrem, euleuh ku timaninah
Ieu hatĕ ngadadak sadrah
Lir karuhun nu baheula ngabedah
Nyadiakeun incu putu betah bumetah
Ku gedĕ kadeudeuh ka taneuh maneuh
Tempat digawĕ jeung ngareureuh
Lir karuhun nu baheula ngabedah
Nyadiakeun incu putu betah bumetah
Ku gedĕ tanggung jawab lalaki, Ujang
Lantaran kudu ngaraksa saban jeungkal tanah
Pikeun incu putu betah bumetah

CINTA
Saha ĕta nu geulis
Rarayna
Lungguhna
Ngaruntagkeun hatĕ nu tunggara
Cahaya bulan ngempray nyaangan hatĕ
Cinta nu repok jadi kanyataan
Jadi carita kuring jeung anjeun
Carita sagala kaĕndahan
Cinta kuring jeung anjeun
Ngalalakon nambahan guligahna kahirupan
Kasono teu suda-suda
Miceun kacangcaya nu salila ieu teu nyampak
Tapi ĕndah nu karasa kaliwat
Hiji januari nu jadi saksi
Teu nyana
Cinta teu lana
Hatĕ perih asa di gerihan
Cinta bet siga sandiwara
Kabungah sirna sakedĕt nĕtra
Taya tapak kungsi aya katresna
Kumaha bakalna ieu hatĕ
Ngageri asa dibobodo
Cinta ukur sandiwara
Pegat hatĕ asa dilejokeun

NYUPRIH PANGARTI
Dia diwajibkeun ku Pangĕran
ka umatna anu iman
nyuprih ĕlmu bebeneran
sangkan hirup narawangan
Kudu suhud reujueng tukuh
ulah galideur talangkĕ
sabab waktu terus mangprung
moal nungguan nu ngedul
Hanjakal moal ayeuna
belet bodo karasa jaga
batan kaduhung panungtung
mending tisusut tidudung

MUGI KERSA NGANTRI
Abong-abong salira mah tunggang mobil,
Henteu ngahargaan,
Ka abdi jelema miskin,
Nu leumpang disisi jalan.
Padahal mah abdi téh leumpang di sisi,
Henteu ngahalangan,
Naha bet di titah nyingkir,
Pédah salira keur mabal.
Saéna mah salira téh kersa ngantri,
Dina jalur jalan,
Teu kedah majeng di sisi,
Nyéépkeun jalan nu leumpang.

PILEMBURAN
Minggu, keur pareng hadè poèna
Ulin bareng ramè reujeung babaturan
Nu dijugjug daèrah pilemburan
Tiis tingtrim ukur rècèt sasatoan
Jog anjog ka pasawahan
Sawah lènang anyar nganglèr
Caina canèmbrang hèrang
Tutut rentul na kalangkang langit
Laleumpang tina galengan
Galeng hipu kakara anyar mopokan
Bancèt rajleng na titincakan
Laluncat, mebes kana leutak sawah
Bèak sawah, gok tepung jeung wahangan
Bras-brus mandi
Silih simbeuh
Suka seuri gogonjakan

DUH, GURU
Duh, guru
Abdi tiasa maca
Nu kawitna teu tiasa
Ku jasana ibu/bapa guru
Ayeuna parantos tiasa
Nulis maca ngitung
Duh, guru
Teu karaos ku waktos
Ditungtun, Diatik ku ibu/bapa guru
Ku jasana ibu/bapa guru
Oh ibu…
Nu parantos ngantik

PENGKOLAN PANINEUNGAN
Di pĕngkolan engkang nangtung
Nyorĕang nyerangkeun bumi
Lelembutan kumalayang
Mumbul ka jabaning langit
Ngadongkang nu lawas ilang
Jirim asih nu teu bukti
Panto jandĕla narutup
Kacipta Enung keur ngintip
Ngaharĕwos ngajak sindang
Horĕng mung rĕkaan batin
Gambaran mangsa ka tukang
Wanci pakait pasini
Tangkal tanjung alum nguyung
Kembangna murag ku angina
Layu taya nu mulungan
Ngabayak kalakay garing
Buruan asa geueuman
Bumi kaleungitan sari
Ku teu sangka ari umur
Abong papastĕn yang widi
Lamunan tacan kasorang
Kandeg kasapih ku pati
Can kabat ngumbar duriat
Enung nilar alam lahir
Kasilih kalindih takdir
Nu lona ngan panineungan
Kalangkang pangĕling-ngĕling
Endahna tresna munggaran
Nu ngabanding beurang jeung peuting
Seuneu asih nu geus hurung
Samara bias pareum deui
Rup ku padung rap ku lemah
Baris langgeng kapati
Teu ayeuna sugan jaga
Di ahĕrat tepung deui

NGUKUT SATO
Mun urang kukut-kukutan
sarupaning sasatoan
meri, hayam, ěntog, soang,
munding, sapi, embě, kelenci
katut sato nu sějěnna
kahadě sing hadě urus
sing hěman, nyaah, tulatěn
Sanajan pangkatna sato
maněhna sarua mahluk pangěran
boga rasa panas
mun panon poě morěrět
boga rasa tiris
mun hujan maseuhan bumi
boga rasa lapar
mun beuteung can kaeusian
jeung sarupaning rasa
Ngan…..
teu dibarengan akal pikiran
mangkahadě……
mun manusa teu hěman kana sato
kukutanana
darajatna leuwih hina
batan sato nu dikukutanana

HASEUP TUE WELEH NGELUN
Nyeueung haseup nu teu welěh ngelun
tina corobong pabrik tinun
naha anggur ngungun
kapan urang keur ngawangun
něnjo sawah nu ngupluk-ngaplak
anu nungtut disaeuran ku barangkal
naha makě nyeblak
kapan galengan gě diaspal
Nyawang gunung nu ngalamuk
horěng rurud bulistir
naha kudu ngaheruk
kapan untungna geus kakeruk
Kunaon atuh tibelat
ka sawah nu hějo ngěmploh
ka gunung nu ngalanglayung
ka leuweung anu geueumeun
da ěta mah geus kaliwat
Lain nieneung pědah euweuh
nineung sotěh kanu heueuh
nu hirup bari huripna
aringgis kari urutna

TUTUWUHAN
Tutuwuhan ngawarah kuring
Nitah sabar
Ka pelok anu dipelak
Teu bisa nanyakeun
Iraha kapan buahan
Tutuwuhan ngawarah kuring
Nitah surti
Akar nu ngeteyep nyiar kahakanan
Teu kaděngě rumahuhna
Tangkal nu lungsě butuh cihujan
Teu kaděngě inghakna
Tutuwuhan ngawarah kuring
Nitah nyaho mulang tarima
Ka lemah tempatna matuh
Muragkeun danggaunan
Pikeun kasuburan
Ka manusa nu melakna
Měrě bungbuahan
Geusan nyambung kahirupan

WANCI YUSWA TUNGGANG GUNUNG
Wanci yuswa tunggang gunung
Sagala nu ngarandapan
Narěmbongan
Nyisit melit kana ati
Matak eungap kana ambekan
Wanci yuswa tunggang gunung
Sagala kahayang narěmbongan
Bongan diri geus teu uni
Nyalimpang kana diri sorangan
Wanci yuswa tunggang gunung
Kahoyong tinggal kahoyong
Hoyong nyorang waktu
Ka tukang
Matak mawa kasalempang

GULUDUG
Lamun langit ditiung haseup hideung
Anjeun sok mĕrĕ tangara bakal datang
Gelgerrrrr!
Eundeur jajantung
Hatĕ tumuwuh ketir
Lamun hujan geus turun ka bumi
Anjeun sok ngalokan haleuang
Cluk – clak – cluk – clak
Clak – clak – clak ….. paralak
Burinyai…..gelegerrrrr
Hĕg! Ranjung jajantung

KURING HAYANG SARE JEUNG ANJEUN
Waktu mata mulai nundutan
Sungut ngelak heuay
Miharep tibra
Di kasur
Waktu kuring sarěkeun
Henteu ogě tibra
Nepi ka poě ampir isuk
Sabab inget di hareupeun poěk
Sedengkeun umur kuring beuki nambahan
Tetep dikurung peuting
Can migawě nanaon
Kuring sieun teu bisa nanaon deui
Naon hartina hirup ieu!
Kuring teu sanggup deui
Mawa kabeurat nu beuki nambahan
Sabab hiji ogě teu kapigawě kalayan hadě
Kuring hayang gancang sare jeung Anjeun

KEUR HATE NU NUNGGEULIS
Kamari ieu aya langlayangan pegat talina
Ngawang-ngawang nuturkeun abringan mega
Rék ka mana nya indit
Dina hate kiwari ngancik kasedih
Dibarengan cipanon anu murubut
Geus lawas pisan teu panggoh
Ema, Bapa………
Lamun beurang datang
Kuring ingkah
Teu puguh nu ditéangan
Sakaparan-paran
Lamun panon poé geus tibra
Kuring ngampih
Di mana?
Nya dimana deui atuh tempat kuring ngaringkuk
Lamun lain di kolong jambatan…

LADANG MANGSA
Wayah ngagayuh ka isuk, Cahya surya sumirat
Ti beulah wétan, Srangéngé meleték
Rék mitembeyan poé
Bral anaking geura lunta
Ngalalana ka marcapada
Bral anaking geura lunta
Meungpeung hidep masih ngora
Bral anaking geura lunta
Masing loba barang ala
Singkahan gogoda
Ayonan cocoba
Nyeri peurih patindih-tindih
Pait getir bagilir
Tong sieun
Tong keueung
Sing teuneung sing ludeung
Amis pait mo pahili
Waktu nyérélék maju ka sore
Wayah sareupna mungkas ngalalana
Peuting jempling poék mongkléng
Rintih rapih ampih
Mangsa ngarasa lading ngalalana
Suka bungah
Sedih peurih
Kumaha ngalana
Mangsa keur lunta

BEJA TI SISI LEMBUR
Pasawahan di gigireun imah aki
Nya ĕta sagara emas, anaking!
Lambak ngusapan awak
Angin gunung, angin bihari
Kalong rabeng pasosorĕ, anaking!
Masing kaharti anaking
Peuting nyaĕta hirupna
Harepan ngiplikkeun jangjang
Sinar layung, payung kuning
Di dieu lemah tĕh dumeling inten
Cuang bareng ngantelkeun kateg jajantung
Kana dada lemah cahaya…

PEREMPUANKU
Bukan musim tanam padi,
engkau datang dan memalingkan muka
terdiri di pematang sawah kering,
seulas senyummu, bagai ketegaran burung bangau
menanti hujan.

Adakah yang salah ketika engkau datang,
tanah tempat kita bermain dulu berubah gersang.
hilang rumputan hijau, tanpa capung-capung merah.
hanya pematang kering dan langit yang masih sama biru.

Perempuanku..
selamat datang di tanah yang hilang petaninya
hilang kerbau, hilang gubuk di tengah sawah.
namun ada sedikit kelegaan ;
engkau masih ingat untuk datang
dengan senyum yang sama,
dengan rona wajah yang tidak berubah.

Ini adalah tanah tempat kita bermain waktu kecil,
ketika kita sama-sama berlarian,
mencari siput di parit pematang sawah,
menangkap ikan-ikan kecil dan
kadang saling berlemparan lumpur-lumpur
sambil bercanda dan saling mengejek dengan jenaka.
ada satu hal yang paling kuingat,
saat itu adalah sore menjelang senja,
kita menangkap dua ekor capung merah,
engkau lepaskan pita biru yang mengikat rambutmu,
kemudian engkau putus menjadi dua,
bersama kami ikatkan di ekor capung merah dan
melepaskannya terbang kembali ke langit sore yang bergurat jingga.
kala itu engkau mengatakannya kepadaku;
“biar dua capung itu sampai kapan pun tetap bersahabat seperti kita
karena telah kuberikan pita biruku untuknya”

Sejenak kami bertatap pandang,
sesaat buyar lamunan masa kanak-kanak
pecah senyum kami menjadi tawa riang
yang entah akan kami terjemahkan seperti apa.
Ada sejumput masa lalu yang telah kembali,
walau hanya kenangan dan ingatan yang sesaat.

SANG MALAM

Hening….snyap…
hanya kidung angin membelai sang rimbun,
sesekali brgoyang, seolah trbuai lembutnya sang semilir.

Dalam sepimu…
membungkam jiwa-jiwa serakah
membius hati yang egois
meredam amarah yang bergejolak
menyelimuti asa yang terpatri
merayu sang penjaga,tuk lelapkan rasa..
meretas angan sang pemimpi.

Dalam senyapmu…
terkadang jadi perantara rindu bagi sang penunggu..
inspirasi suci bagi sang pemikir..dan tak sedikit,
sang pelipat bersembunyi dalam celah.

Hening…senyap…
mengubur berjuta lelah
hanya rembulan yang tetap bersanding..
ketika dekapmu semakin larut terbenam kesenyapan.
(09 januari 2009)..sudut kamar (00.05)

KARMA

Tersudut berlinang diujung kamar berdebu
Berselimut hangat karma yang menyiksa
Tak kuasa berpaling tuk menghindar
Derita terus mendera, menempa, menindih dari segala arah
Tak ingin kusesali

Namun wajar sakit ini meminta sedikit air mata
Hingga hampir kering jelaga rasa pelipur jiwa
Ragaku teguh namun tidak jiwaku
Tuhan semakin sakit saat namaMU terucap

Dari pecah rongga bibir berdarah
Kenapa kau benci aku, berucap pun ku hanya bisa tuk bertanya
Semua bicara tentang Engkau yang penuh asih
Penuh cinta dan kedamaian

Tapi……
Adakah akan asih buatku? Jika Kau cipta bayangpun berkhianat didepanku
Sebatas mana kan kaucoba diriku
Apa hingga udara juga ikut bersekutu tuk membenciku?
Jika memang benar begitu adanya

Kubisa hanya berterima kasih karena kutahu rahasiaMU
Karma ini kan kembali menghiburku
Mungkin nanti…….
EMBUN ………..
embun dipagi hari
menetes seperti tiada salah
bening mememukau bak kala tak berdosa
dingin…. menyelimuti alam
burung kerkicau dengan suara merdu
semuanya menerima dengan suka cita
jikalau matahari udah tinggi
semuanya hilang ditelan

embun… kamu adalah penyejuk sesaat
kamu adalah pembawa kedamain sementara
apakah kamu tidak merasa rugi

embunpun menjawab
aku memang diciptakan untuk penyejuk dipagi hari
karna pagi adalah awal dari segalanya
dikalau yg menerima dengan suka cita berarti damailah hatinya
karna aku diciptakan untuk pembawa kedamain
diriku bertanya..
apakah aku bisa seperti embun
yang slalu membawa kedamaian

sebagai penyejuk hati semua yang ada disekelilingku
aku mau
aku ingin
aku ingin seperti embun dipagi hari
tapi aku …….

SEMUA TENTANG AKU …………


Aku adalah mentari yang menghangatkan
Aku adalah hujan, pembawa berkah dan pesan
Aku adalah bulan, bersinar lembut dan menenangkan
Aku adalah bintang penunjuk arah
Aku adalah bebatuan alam, saksi bisu
Aku adalah air pemberi kehidupan

Aku adalah gunung sumber kedamaian
Aku adalah padang rumput hijau pemberi makanan
Aku adalah hutan tropis, sumber kekayaan
Aku adalah kabut, yang memberi perlindungan
Aku adalah udara tanpa rasa
Aku adalah angin menyejukkan
Aku adalah tanah tempatmu berpijak

Aku adalah jawabanya
Pada akhir nantinya
Akulah jawabanmu
Saat bintang tak tampak bersinar..
Sinarku kan temanimu

Saat kau goyah di tengah ketidakpastian..
Aku kan menjadi pijakkanmu
Aku kan di sini menunggumu..
Sementara kau berkelana dengan waktu..
Sampai hari itu tiba

Dimana pagi membangunkan tidurmu..
Dimana malam tak bersahabat telah pergi kau tinggalkan
Saat itu..
Kita kan bersama sama di tempat tersebut
Dimana kita yang terpisah disatukan kembali..
Menjadi bagian dari unsur dunia seutuhnya

Aku bagian dari alam
Dan kupercaya
Dirimu juga bagian dari semua itu
Semua tentang aku 
EMBUN PAGI HARI

Butiran-butiran embun dipagi hari……….
Yang menyejukan indahnya pagi………..
Menyejukan isi relung hati………
Mendamaikan jiwa raga ini…………..
Tetesan embun dipagi ini……….
Mengalir mengisi kedalam jiwa………..
Terungkap akan makna suatu arti…….
Hati ini butuh cinta dan kasih……..
Belajar tuk hargai makna hidup……..
Hargai setiap detik waktu yg t’ah dijalani…..
‘Tuk terus dapat ikhlas……….
Dan dapat terus bersyukur……….
Butiran tetes embun penyejuk sukma………
Penyejuk sukma dan pendamai jiwa………
Kedamaian yg ada didalam hati……..
Kan raih kebahagian jiwa………

HUJAN

Mungkin sekarang memang sudah waktunya berganti musim
Hari mulai hujan terus
Didahului dengan langit hitam kelam
Ada sedikit rasa takut dalam diriku

Sendiri…
Kesepian…
Kemudian turunlah hujan
Manusia dengan sejuta kegagahannya
Menjadi tidak berarti apa-apa disaat hujan
Hanya bisa diam,
Mungkin merenung.

Banyak memori yang tiba-tiba keluar
Berloncatan disaat hujan
Sejuta kenangan yang tanpa permisi
Memenuhi seluruh isi Kepala
Perasaan-perasaan yang hanya di dapat
Pada saat hujan turun.

Hujan deras,
Ada yang memilih mencermati,
Mengagumi, membiarkan diri
Beristirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia
Ada juga yang marah karena aktivitasnya terhenti.
Terputus dari sesuatu yang disebut dengan peradaban
Sebagian merasa takut,
Merasa hujan seperti badai yang menghampiri
Seluruh hidupnya.
Kadang seseorang merasakan ketiganya…

Tetapi Sore ini,
Entah mengapa hujan menjadi punya makna,
Selalu ada pelangi setelah hujan,
Awan selalu kembali cerah,
Anak kecil, tukang jualan, hingga para
Pekerja kembali memenuhi jalanan.
Hujan ternyata bukan untuk selamanya.
Suatu hari…
Pasti akan berakhir
ANGIN SENJA
Semilir angin pegunungan
Melintasi setiap lekukan lembahan
Meski panas mentari senja menyengat

Elang kecil tetap berdiri tegak menatap peradaban
Dengan tenang, diam dalam pencarian
Pencarian pada tulang rusuk kiri

Yang menopang tuk hidup dan terbang
Melindungi jantung hati saaat melayang
Mengokohkan keyakinan

Didalam kehangatan bulu bulu keperakan
Dimanakah tulang rusuk kirinya, hingga terus diam dalam pencarian
Dengan mata menembus jala jala peradaban
Dimanakah tulang rusuknya
Pasir luhur
YANG PERTAMA
 
Yang Pertama
Apa itu cinta?
Cinta itu adalah rute trem bawah tanah London
Mereka bilang cinta itu indah…?

Cinta yang indah hanyalah kecintaan kita kepada keharmonisan
Tetapi bukankah cinta juga menyakitkan?
Cinta menyakitkan bagi mereka yang tidak bisa menjaga keseimbangan
Apa kau percaya pada kesempurnaan dan kemurnian cinta?
Even in the greatest masterpiece we can still find its defect,

Apa kau pernah jatuh cinta?
Itu retoris
Apa hal yang paling membahagiakan dari cinta?
Saat kau mengetahui bahwa cintamu berada dalam keharmonisan
Apa hal yang paling menyedihkan dari cinta?

Hmm…ketika kau mengetahui bahwa orang yang kau cintai berada di tepian sementara kau tidak bisa apa2 untuk membawanya kembali ke keseimbangan…
Lantas siapa kau sebenarnya?

Aku hanyalah seorang pujangga muda yang baru saja mulai mencari makna sederhana dari rumitnya cinta.

SUATU SAAT NANTI
Sekarang..
Kamu bisa menolak
Kamu bisa membenci
Kamu bisa mempermainkan
Kamu bisa menuduh
Kamu bisa mencaci maki
Kamu bisa angkuh
Kamu bisa menyiksa
Kamu bisa menghancurkan hatiku
Tapi tidak untuk suatu saat nanti..
Ketika semua telah mati
Ketika semua dihidupkan kembali..

Suatu saat nanti..
Aku akan mencarimu
Aku akan menemukanmu
Aku akan mendekatimu
Hingga aku tepat didepanmu..
Suatu saat nanti..

Kulihat matamu
sayu, tidak sebinar dulu
Ku lihat mulutmu
rapat, tak sebesar dulu
Ku lihat lidahmu
Kelu, tak setajam dulu
Ku dengar suaramu
Lirih, tak selantang dulu

Suatu saat nanti..
Matamu akan melihat terang
Mulutmu akan berkata apa adanya
Hatimu tak akan berdusta
Tanganmu tak bisa membantu
Kakimu tak bisa berlari
Wajahmu tak bisa berpaling

Suatu saat nanti..
Aku raih tanganmu
Aku dekap erat tubuhmu
saat air matamu berlinang perlahan
berderai, luruh berjatuhan
menimpa dan menyatu
dengan airmataku dulu..
JIWA YANG RENTAN

Luka hati belum tertutupi
Tangis diri menipu mimpi
Rasakan dan coba tuk resapi
Cinta dalam belenggu sepi
Soneta di dalam hati
Menjerat tangis lirih

Dalam lantunan memekik iri
Membara cinta dalam fantasi
Kucumbu si cantik ilusi
Membakar jiwa dalam imaji
Kukubur dibalik jeruji
Bias cinta menembus jiwa
Warnai jiwa yang kian riskan

Senja melayang diatas awan
Mencari cinta tuk menghamba
Galau hati belum terobati
Sirna asa bagaikan mati
Meracuni jiwa tanpa henti
Perih rasa mencengkram hati
Soneta di malam hari

Terjerat desir mimpi
Dalam lamunan mencekik diri
Biar cinta merenggut jiwa
Nodai jiwa yang kian rentan
Senja menghilang ditelan malam
Mencuri cinta dan menghilang

PENGERTIAN SEBATAS DEBU

Berapa kali air mata ini mengukir
Sebuah arti kata cinta
Yang selalu terwakili kata frasa
Dari kisah debu lama
Seharusnya tak berarti….berakhir
Begitu saja….begitu saja…..

Percuma bertanya….bila tak ada jawab
Malam purnama saat tiada
Mata ini terus mengutuk
Air mata saat kilau itu tiada
Bentang ribu getar suara
Saat lembut itu hilang….

Lupa…lupa….
Hanya itu sebuah harap…
Hingga berbalut dalam dosa
Dengan begitu banyak luka
Hingga semua tak mengerti
Semua terbalut dalam teka-teki
Rasa ketakutan yang tak berarti
Pertahanan terakhir tanpanya

Kini seakan terhenti
Hujan itu untuk mereka
Biar panasnya dunia meraja
Ketika aku mengutuk mereka
Yang berasa akan sebuah frasa
Dan debu itu bersamaku
Menanti terlihat dalam purnama
Hanya aku hanya dia
Bukan mereka….

Hanya aku luka…duka….
Dan tangis air mata…
Hanya aku….tanpanya…

BAHAGIA PADA AKHIR CERITA

Semua berawal dari sebuah frasa
Ketika sebuah canda mengukir senyum
Frasa itu datang menulis sebuah cerita
Yang mengalir dalam sungai kehidupan
Tak banyak berjudul namun entah bermakna

Frasa itu datang dari beda
Bila aku pria maka dia wanita
Sungguh pertama takutku menyakiti
Seakan langkahku menghantui
Dirinya yang selalu saja ada
Senyumnya yang selalu mempesona

Frasa itu mulai membebani
Ketika hidup ini tak berhenti mengalir
Permasalahan lain mulai saling berganti
Sementara frasa ini mulai memenuhi
Hingga pada akhir sadar kejamku
Sang pengecut mulai berlari darimu
Itulah aku dengan segala rendahku

Kuharap dia yang baru
Yang selalu mengharapkanmu
Meski aku lebih dulu
Namun dia selalu menatapmu
Tak seperti aku yang menciut selalu
Dia sahabatku mungkin yang terbaik untukmu
Meski frasa ini tetap ada padaku
Kuharap ceritamu berakhir bahagia dengannya
Wahai sahabatku kukorbankan frasa ini untukmu
Bahagialah pada akhir ceritaku yang sendu

SAHABAT JADI CINTA

Kudapati diri ini semakin tersesat
Saat kita bersama
Qu rasakan jiwa ini semakin tersiksa
Saat kita berdua
Desah nafas yang tak bisa kuteruskan
Persahabatan berubah menjadi cinta

Apa yang kini tengah kita rasakan
Mengapakah kita mencoba persatukan
Sesuatu yang tak seharusnya ada
Mungkinkah ini cobaan untuk persahabatan kita
Atau mungkin sebuah takdir Tuhan
Yang membuat kita seperti ini

Akankah semua, kan berakhir dengan sia-sia
Persahabatan yang dulu selalu buat kita tertawa
Kini menjadi bumerang tux diri kita
Tidakkah kau sadari
Kini semua berubah

Seperti tak ada kenyamanan lagi
Saat kita bercanda dan tetawa
Kenapa kau biarkan ini semua terjadi
Kenapa kau biarkan semua ini ternoda
Kapan semua ini kan berakhir
Aku lelah

SELAMAT TINGGAL

Tepatnya kini, aku seperti mengharap mati
bukankah memang hidup memang untuk mati?
bukankah yang diberikanNya akan kembali juga?

Kini permata hidupku telah pergi ditelan perut bumi
dan aku disini seperti orang bodoh yang menurut dengan kehendak hati yang pilu
tidakkah masuk akal, aku yang selalu mendambakannya
hanya bisa berharap dan tak diperbolehkan untuk melihatnya
meski hanya sesaat. . .

kini dia dapat beistirahat dengan tenang
tanpa jiwa yang selalu membayangnya
lepas tanpa rasa yang menyayatnya

Duhai sayang. . .
Tinggalah aku sendiri yang tersayat olehnya
oleh rasa yang aku tak tahu dari mana rasa itu
seakan menjadi penghuni abadi dalam hatiku

Wajah cantikmu mungkin telah hilang
termakan cacing-cacing tanah yang kelaparan
Jujur, aku lebih memilih untuk menjadi cacing itu
dan aku juga cemburu pada bumi yang memelukmu dengan kedamaian

Duhai sayang. . .
Dengarkan aku dan rasaku ini
aku sungguh merindukan akan api itu
“Lilin” ini takkan pernah padam sayang…
meski air seluruh dunia digunakan untuk menenggelamkannya

karena dia sudah abadi
abadi menyertai kepergianmu untuk selamanya. . .

PENJAGA MAWAR DAN KEHIDUPANNYA

Bulan tak juga penuhi
Malam itu sinar bulan tak menyapanya
Namun tak sesunyi malam
Gemerisik bunga mawar
Memberinya alunan nada
Menidurkannya dengan pelan
Layaknya belaian ibunda
Yang telah tiada

Tak ada lagi selain malam
Yang ia inginkan
Meski tak berbulan
Ia tetap dapat hilang
Dalam khayal menjauhi realita kehidupan

Tetap terjaga
Mawar dengan merah darah
Meski dalam mimpi terjaga
Hanya untuknya
Meski tajam duri melukai
Tetes darah hanya untuknya
Saat tersenyum mekarnya kala pagi
Takkan ada yang mengganti

Kala terbangun mawar itu pun tersenyum
Dengan merahnya yang indah
Monoton….
Inilah hidupnya….
Meski darah tetap tertetes
Saat ia di dekatnya
Hanya mawar itu…
Hanya merah itu…
Ia dapatkan indahnya hidup ini

KOBAR BUNGA DALAM SENJA

Pernahkah mencinta api?
Yang kobarnya memerahkan senja
Perciknya menggubah hangat
Namun tiada pernah bertuan
Bebas sebelum redup
Cahayanya memencar keindahan
Dalam kengerian ia berkobar

Ingatkah indah bunga?
Yang warnanya tentramkan mata
Harumnya tebarkan pesona
Hingga khayal tidak henti
Sebuah perbandingan keindahan
Pada semua makhluk ciptaan Tuhan
Dalam paradigma ia dibandingkan

Maka saat sabit bulan datang
Sinarnya pantulkan keindahan
Dari bunga dan api
Kobaran indah….
Dari harumnya kehilangan
Ketika bunga mencinta sang api

Dan mereka buta kan rasa
Keindahan itu menghilang
Dalam sebuah hasrat yang tertinggalkan
Sebuah kenang akan percampuran
Keindahan yang mengerikan

HUTAN

hutan..
kau hasilkan udara segar
udara segarmu,seakan menghilangkan sekejap kepenakan ditubuh ku

hutan…
kau adalah sumber kehidupan
kau menghidupkan berbagai macam hewan di dunia ini

hutan..
kau adalah paru paru dunia

tanpa kau..
mungkin dunia ini akan terasa begitu panas,karna kau tidak dapat menyejukan nya kembali

tanpa kau..
mungkin hewan langka didunia ini tidak akan pernah kami lihat lagi,karna kau sudah tidak ada untuk menghidupkan mereka

hutan..
begitu banyak manfaat mu
aku berjanji akan melindungi mu
aku tidak akan pernah menyakitimu

karena engkau..kami dapat bertahan hidup..
jadi..kawan kawan lindungi lah hutan kita!!!!

PEREMPUANKU

Bukan musim tanam padi,
engkau datang dan memalingkan muka
terdiri di pematang sawah kering,
seulas senyummu, bagai ketegaran burung bangau
menanti hujan.

Adakah yang salah ketika engkau datang,
tanah tempat kita bermain dulu berubah gersang.
hilang rumputan hijau, tanpa capung-capung merah.
hanya pematang kering dan langit yang masih sama biru.

Perempuanku..
selamat datang di tanah yang hilang petaninya
hilang kerbau, hilang gubuk di tengah sawah.
namun ada sedikit kelegaan ;
engkau masih ingat untuk datang
dengan senyum yang sama,
dengan rona wajah yang tidak berubah.

Ini adalah tanah tempat kita bermain waktu kecil,
ketika kita sama-sama berlarian,
mencari siput di parit pematang sawah,
menangkap ikan-ikan kecil dan
kadang saling berlemparan lumpur-lumpur
sambil bercanda dan saling mengejek dengan jenaka.
ada satu hal yang paling kuingat,
saat itu adalah sore menjelang senja,
kita menangkap dua ekor capung merah,
engkau lepaskan pita biru yang mengikat rambutmu,
kemudian engkau putus menjadi dua,
bersama kami ikatkan di ekor capung merah dan
melepaskannya terbang kembali ke langit sore yang bergurat jingga.
kala itu engkau mengatakannya kepadaku;
“biar dua capung itu sampai kapan pun tetap bersahabat seperti kita
karena telah kuberikan pita biruku untuknya”

Sejenak kami bertatap pandang,
sesaat buyar lamunan masa kanak-kanak
pecah senyum kami menjadi tawa riang
yang entah akan kami terjemahkan seperti apa.
Ada sejumput masa lalu yang telah kembali,
walau hanya kenangan dan ingatan yang sesaat.

SANG MALAM

SANG MALAM
Hening….snyap…
hanya kidung angin membelai sang rimbun,
sesekali brgoyang, seolah trbuai lembutnya sang semilir.

Dalam sepimu…
membungkam jiwa-jiwa serakah
membius hati yang egois
meredam amarah yang bergejolak
menyelimuti asa yang terpatri
merayu sang penjaga,tuk lelapkan rasa..
meretas angan sang pemimpi.

Dalam senyapmu…
terkadang jadi perantara rindu bagi sang penunggu..
inspirasi suci bagi sang pemikir..dan tak sedikit,
sang pelipat bersembunyi dalam celah.

Hening…senyap…
mengubur berjuta lelah
hanya rembulan yang tetap bersanding..
ketika dekapmu semakin larut terbenam kesenyapan.
(09 januari 2009)..sudut kamar (00.05)

YANG PERTAMA

Yang Pertama
Apa itu cinta?

Cinta itu adalah rute trem bawah tanah London
Mereka bilang cinta itu indah…?

Cinta yang indah hanyalah kecintaan kita kepada keharmonisan
Tetapi bukankah cinta juga menyakitkan?

Cinta menyakitkan bagi mereka yang tidak bisa menjaga keseimbangan
Apa kau percaya pada kesempurnaan dan kemurnian cinta?

Even in the greatest masterpiece we can still find its defect,
Apa kau pernah jatuh cinta?

Itu retoris
Apa hal yang paling membahagiakan dari cinta?

Saat kau mengetahui bahwa cintamu berada dalam keharmonisan
Apa hal yang paling menyedihkan dari cinta?

Hmm…ketika kau mengetahui bahwa orang yang kau cintai berada di tepian sementara kau tidak bisa apa2 untuk membawanya kembali ke keseimbangan…

Lantas siapa kau sebenarnya?
Aku hanyalah seorang pujangga muda yang baru saja mulai mencari makna sederhana dari rumitnya cinta.

NISAN SANG PUJANGGA

Sinar senja begitu merahnya
Seakan langit terluka bersama sang pujangga
Berlumur darah karyanya tertulis
Dalam kertas lusuh yang terakhir
Yang terakhir….

Bersandar di nisannya
Ia terbata mengkhayalkannya
Sinar mata sang putri tidur
Yang kini terbangun
Mengutuk gelapnya petang

Gemetar memandang bayangnya
Kecantikan poros tubuh
Dan indahnya rambut cermin bulan
Betapa mengerikannya…
Keindahan yang mencabut nyawa

Dengan kata bertinta darah
Entah bukan dendam ia tuliskan
Meski luka yang ia dapatkan
Begitu dalam….

Kata terakhir….
Hanya berupa sebaris frasa
Dan siapa pun ngeri membayangkannya
Sebuah frasa menjadi tanya
Pantaskah ini semua

Hanya demi sebuah frasa
Hilang sudah sebuah nyawa
Bukan dongeng sayang
Meski lelap karya ini
Membawamu ke alam mimpi
Tak seindah itu…
Hanya sepi sendiri…..

HARUS TERLUPAKAN

Melangkah dan terus melangkah
Tertatih melangkah menjauh berlari
Dari siapa ia berlari?
Ibliskah itu yang gelap merajai?
Buruk rupakah yang mengejarnya dari jauh?
Pudar pandang tak mengerti
Ia memang berlari pergi
Namun tak ada yang mengetahui
Bahwa nilai pandang bumi
Sungguh benar tak berarti
Karena itu ia berlari
Berlari…….

Pernah sejenak ia berhenti
Namun tersesali meski lelah terpenuhi
Peluh dalam sanubari
Lalu ia berhenti menghinggapi
Dan kembali berlari
Melangkah pergi
Salahkah mencinta bidadari
Bila memang congkaknya setajam duri
Sakitnya tak lebih baik dari sepi
Meski kini menyesali
Karena memori menancap abadi
Dalam hidup yang ia jalani
Maka ia berlari
Berlari……..

Meski indah berbalut rapi
Namun awal tetap harus mengakhiri
Dengan segala daya ia beralih
Namun laknat orang itu
Bukan teman bila bantu sakiti
Bukan teman bila selalu interogasi
Tak sadarkah kau?
Dia harus pergi….
Atau aku kan selalu berlari
Bukan menghindari sebuah memori
Namun mengais tanah dan mencari
Nikmat sebuah rasa cinta
Benar tak sekadar rasa
Bila teman bantulah melupa
Kini ada pengganti dia
Cinta ini berbeda
Oleh karenanya……
Bila teman janganlah bertanya
Tentang dia yang harus terlupakan

SUATU SAAT NANTI

Sekarang..
Kamu bisa menolak
Kamu bisa membenci
Kamu bisa mempermainkan
Kamu bisa menuduh
Kamu bisa mencaci maki
Kamu bisa angkuh
Kamu bisa menyiksa
Kamu bisa menghancurkan hatiku

Tapi tidak untuk suatu saat nanti..
Ketika semua telah mati
Ketika semua dihidupkan kembali..

Suatu saat nanti..
Aku akan mencarimu
Aku akan menemukanmu
Aku akan mendekatimu
Hingga aku tepat didepanmu..

Suatu saat nanti..
Kulihat matamu
sayu, tidak sebinar dulu
Ku lihat mulutmu
rapat, tak sebesar dulu
Ku lihat lidahmu
Kelu, tak setajam dulu
Ku dengar suaramu
Lirih, tak selantang dulu

Suatu saat nanti..
Kamu akan berlutut seraya berkata :
“Aku telah berpura-pura”,
“Aku telah bersandiwara”,
“Aku telah berdusta”,
“Maafkan aku”,
“Sebenarnya aku rapuh, saat membutuhkanmu”,
“Sejujurnya aku menangis bila rindu”,
“Aku sungguh menyayangimu”,
“Aku benar benar mencintaimu”.

Suatu saat nanti..
Aku raih tanganmu
Aku dekap erat tubuhmu
saat air matamu berlinang perlahan
berderai, luruh berjatuhan
menimpa dan menyatu
dengan airmataku dulu..

JIWA YANG RENTAN

Luka hati belum tertutupi
Tangis diri menipu mimpi
Rasakan dan coba tuk resapi
Cinta dalam belenggu sepi

Soneta di dalam hati
Menjerat tangis lirih
Dalam lantunan memekik iri

Membara cinta dalam fantasi
Kucumbu si cantik ilusi
Membakar jiwa dalam imaji
Kukubur dibalik jeruji

Bias cinta menembus jiwa
Warnai jiwa yang kian riskan
Senja melayang diatas awan
Mencari cinta tuk menghamba

Galau hati belum terobati
Sirna asa bagaikan mati
Meracuni jiwa tanpa henti
Perih rasa mencengkram hati

Soneta di malam hari
Terjerat desir mimpi
Dalam lamunan mencekik diri

Biar cinta merenggut jiwa
Nodai jiwa yang kian rentan
Senja menghilang ditelan malam
Mencuri cinta dan menghilang

UJUNG TIANG MIMPIKU

Sepi kurasa melebur hati
Rindu kurasa membalut imaji
Tertawa melihatku sendiri
Keheningan iringi langkah diri

Ku menangis dalam tawaku
Ku tertawa dalam tangisku
Terisak-isak mencari hatimu
Terbahak-bahak temukan kasihmu

Kerinduan yang tak pernah berujung
Membimbingku ke ujung tiang mimpiku
Menghujamku dan tinggalkan luka pilu
Dengan parangnya penggal bahagiaku

Luka hati yang tak terobati
Terasa perih dan mengoyak diri
Jerit hati bak lautan tangis
Mengejekku dengan pandangan miris

Ku bermimpi dalam sadarku
Ku tersadar dalam mimpiku
Dalam mimpi ku mengejar kasihmu
Ketika kusadar dapatkan bencimu

Kerinduan yang tak pernah berujung
Menyeretku ke ujung tiang mimpiku
Membelenggu dan tinggalkan luka baru
Dengan parangnya renggut harapanku

PENGERTIAN SEBATAS DEBU

Berapa kali air mata ini mengukir
Sebuah arti kata cinta
Yang selalu terwakili kata frasa
Dari kisah debu lama
Seharusnya tak berarti….berakhir
Begitu saja….begitu saja…..

Percuma bertanya….bila tak ada jawab
Malam purnama saat tiada
Mata ini terus mengutuk
Air mata saat kilau itu tiada
Bentang ribu getar suara
Saat lembut itu hilang….

Lupa…lupa….
Hanya itu sebuah harap…
Hingga berbalut dalam dosa
Dengan begitu banyak luka
Hingga semua tak mengerti
Semua terbalut dalam teka-teki
Rasa ketakutan yang tak berarti
Pertahanan terakhir tanpanya

Kini seakan terhenti
Hujan itu untuk mereka
Biar panasnya dunia meraja
Ketika aku mengutuk mereka
Yang berasa akan sebuah frasa
Dan debu itu bersamaku
Menanti terlihat dalam purnama
Hanya aku hanya dia
Bukan mereka….

Hanya aku luka…duka….
Dan tangis air mata…
Hanya aku….tanpanya…

TERIMA KASIH

Ku lihat wajahmu
Ada tangisan di mata itu
Layaknya pagi pertama di musim semi
Begitu cantik begitu pucat

Isakan tangismu bisa kudengar
Getaran ketakutanmu mampu ku rasakan
Walaupun kau berkata semua akan baik-baik saja, aku tahu
Ini begitu berat bagimu

Apakah kau mendengarkan kata-kataku
Bisakah kau merasakan perasaanku
Ketika jarak yang memisahkan kita adalah nol
Ku ingin kau tahu
Aku bahagia kau membawaku ke dalam hidupmu

Makhluk seperti diriku ini
Terimakasih banyak telah mencintaiku
Walau takdir pertemuan kita begitu singkat
Aku tidak pernah menyesalinya

Aku mencintaimu, aku akan mencintaimu selamanya
Aku akan mengingatmu selamanya
Sampai kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya
Aku tidak akan pernah melupakanmu

BAHAGIA PADA AKHIR CERITA

Semua berawal dari sebuah frasa
Ketika sebuah canda mengukir senyum
Frasa itu datang menulis sebuah cerita
Yang mengalir dalam sungai kehidupan
Tak banyak berjudul namun entah bermakna

Frasa itu datang dari beda
Bila aku pria maka dia wanita
Sungguh pertama takutku menyakiti
Seakan langkahku menghantui
Dirinya yang selalu saja ada
Senyumnya yang selalu mempesona

Frasa itu mulai membebani
Ketika hidup ini tak berhenti mengalir
Permasalahan lain mulai saling berganti
Sementara frasa ini mulai memenuhi
Hingga pada akhir sadar kejamku
Sang pengecut mulai berlari darimu
Itulah aku dengan segala rendahku

Kuharap dia yang baru
Yang selalu mengharapkanmu
Meski aku lebih dulu
Namun dia selalu menatapmu
Tak seperti aku yang menciut selalu
Dia sahabatku mungkin yang terbaik untukmu
Meski frasa ini tetap ada padaku
Kuharap ceritamu berakhir bahagia dengannya
Wahai sahabatku kukorbankan frasa ini untukmu
Bahagialah pada akhir ceritaku yang sendu

BAGIMU AKU LIDAH TAK BERLUDAH

ku jamah tabir yang tersirat di ubun, terpecah hening berkarat biru..
kurobek sisa kisah yg berlalu, terbesit hati saat teriris..
kutanya api yg membara, terpaksakan naluri meramah hati..
kugenggam angin yang mendesir, kupatahkan semua tentangmu..
kutemui akhirnya kisah ini ..

” ketika aku bagimu, ketika aku untukmu.. bagai lidah tak berludah bersua lemah semu merindu..
memang sejenak menyentuh kalbu, sedetik bertapak pilu, rayu membelenggu tetap saja remukan dada..
bahkan ketika lelap berkerumun datang lalu pergi biarkan saja sepi tetap abadi..

hanya sadari mata berkaca, tidak perduli pun aku sanggup.. hanya menunggu kau sakiti ternyata arang tak lagi hitam..
sampai tiba kabut hinggap meresap tubuh, layu pilu karena tak tau aku yang selalu seperti bagimu, dan cerita ini tetap seperti itu.. ”
lama waktu.. mencari hati yg terbagi, terhempaskan deru ombak membelai belahan jiwa, yg telah lama hilang.. 
1 komentar:

 1. Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua, Sengaja ingin menulis
  sedikit kesaksian untuk berbagi, barangkali ada teman-teman yang sedang
  kesulitan masalah keuangan, Awal mula saya mengamalkan Pesugihan Tanpa
  Tumbal karena usaha saya bangkrut dan saya menanggung hutang sebesar
  1M saya sters hampir bunuh diri tidak tau harus bagaimana agar bisa
  melunasi hutang saya, saya coba buka-buka internet dan saya bertemu
  dengan KYAI SOLEH PATI, awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi selama 3 hari
  saya berpikir, saya akhirnya bergabung dan menghubungi KYAI SOLEH PATI
  kata Pak.kyai pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan
  penarikan uang gaib 4Milyar dengan tumbal hewan, Semua petunjuk saya ikuti
  dan hanya 1 hari Astagfirullahallazim, Alhamdulilah akhirnya 4M yang saya
  minta benar benar ada di tangan saya semua hutang saya lunas dan sisanya
  buat modal usaha. sekarang rumah sudah punya dan mobil pun sudah ada.
  Maka dari itu, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya
  sering menyarankan untuk menghubungi KYAI SOLEH PATI Di Tlp 0852-2589-0869
  Atau Kunjungi Situs KYAI www.pesugihan-uang-ghaib.com/ agar di
  berikan arahan. Supaya tidak langsung datang ke jawa timur, saya sendiri dulu
  hanya berkonsultasi jarak jauh. Alhamdulillah, hasilnya sangat baik, jika ingin
  seperti saya coba hubungi KYAI SOLEH PATI pasti akan di bantu Oleh Beliau

  BalasHapus